Church: Holy SpiritStLeonard

Mass Times:
Vigil 8 pm 
Sunday 9 am 
Monday to Friday 9.30 am

 

Priest: V Rev William Byrne PP