Church: St DavidOylegate

Mass Times:
Vigil 6.30 pm 
Sunday 10.30 am 
Monday, Wednesday & Friday 9.30 am

 

PriestV Rev John Byrne PP